PSİKOLOG YETİŞKİN DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

 İşbu Aydınlatma Metni ile Meryem Gül Eren (“Elika Psikoloji’’ veya ‘’Psikolog’’)’un kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Meryem Gül Eren tarafından işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b):

Tarafımıza müracaat etmeniz halinde, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Meryem Gül Eren tarafından belirli belge ve kayıtlar danışan ve/veya yakınlarından talep edilmekte ve işlenmektedir.

İşbu kapsamda aşağıda detaylıca belirtilen kayıt ve belgelerdeki kişisel verileriniz, sadece örnek kabilinden olmak ve hiçbir şekilde sınırlayıcı bir şekilde sayılmamak kaydı ile; randevu taleplerinizin oluşturabilmesi, randevu planlanabilmesi ve organizasyonu çerçevesinde iletişim kurabilmesi, klinik işleyişinin düzenini ve randevu kontrollerini sağlanabilmesi, randevularla ilgili gerekli hatırlatmalarda bulunulması, danışmanlık ve psikoterapi sürecini planlanabilmesi ve yönetilmesi, danışmanlık ve psikoterapi sürecinde sizi doğru bir şekilde anlamlandırıp süreci doğru bir şekilde devam ettirebilmesi, danışmanlık ve psikoterapi sürecinde sizin kişilik ve ruhsal özelliklerinize uygun olan yöntem ve yöntemleri gerekli araç ve testler ile belirlenebilmesi, danışmanlık ve/veya psikoterapi faaliyetinin sürdürülebilmesi, kliniğimizde yapılan danışmanlık ve/veya psikoterapi faaliyetleri doğrultusunda ödemelerin alınabilmesi, ödemeler ile ilgili size ait fatura bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmesi ve mutad iş işleyişinin ispatlanabilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir:

2.1. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer tüm kimlik bilgileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.2.  Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.3. Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.4. Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi faaliyetlerinizin takip edilmesi amacıyla, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, danışmanlık ilişkisinin devamı sırasında psikoterapi ve danışmanlık sürecine özgü olarak elde edilebilen kişisel verileriniz, Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi faaliyetleri sırasında sizlere yönelik gerçekleştirebileceğimiz testler ve ölçekler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşbu testlerde ve ölçeklerde işlediğimiz kişisel veriler ve veri işleme amaçları ile ilgili olarak;

2.1. TAT Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz; 14- 40 yaş arasındaki bireylerin rüyaları, fantezileri, eş seçimi ve meslek seçimindeki güdüleri gibi bulguların daha net bir şekilde araştırılması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.2. MMPI Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz; danışanın sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimlerinin ölçülmesi yolu ile ayırıcı tanıyı koymak, psikolojik danışmanlık planının oluşturulması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.3. Rorschach Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz, kişinin algılama, anlam oluşturma, kavrama ve kontrol süreçleri ortaya koyulabilmesi, danışanın kişilik özelliklerini ve ruhsal işleyişinin araştırılması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.4. Nöropsikolojik Testler uygulanması halinde kişisel verileriniz, zihinsel ve davranışsal bozuklukların belirlenebilmesi, görsel-mekansal algılama, öğrenme, irdeleme ve genel yeteneğe kadar bilişsel faaliyetlerin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.5. WAİS Zeka Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz; zihinsel uygunluk ve bilişsel yeteneklerinizin bulunabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.6. ACE Travma Ölçeği uygulanması halinde kişisel verileriniz; çocukluk çağı travmalarınızın tespit edilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.7. Beck Depresyon Ölçeği uygulanması halinde kişisel verileriniz; depresyonun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.8.Young Şema Ölçeği uygulanması halinde kişisel verileriniz; erken dönem uyumsuz şemalarının değerlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.9. Kısa Semptom Envanteri uygulanması halinde kişisel verileriniz; psikolojik semptomlar ve şiddetlerin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.10. BECK Anksiyete Ölçeği Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz; anksiyete düzeyinizin ölçülebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.11. DES Ölçeği uygulanması halinde kişisel verileriniz; dissosiyatif bozuklukların saptanabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.12. Öfke Kontrolü Ölçeği uygulanması halinde kişisel verileriniz; öfke durumunuzun ölçülebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.13. SCL 90 Testi uygulanması halinde kişisel verileriniz; tarafınızda var olabilecek psikolojik belirtileri ve bu belirtilerin düzeyini belirlemek amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.14. Fibromiyalji ölçeklerinin uygulanması halinde kişisel verileriniz; bilişsel bozulmaların tespit edilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.15. Panik agorobi ölçeklerinin uygulanması halinde kişisel verileriniz; panik atakların, fobik kaçınmaların tespit edilebilmesi ve hastalığın şiddetinin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c):

Tarafımıza müracaat etmeniz halinde danışan veya danışan yakını olarak bizimle paylaşabileceğiniz veya tarafımızdan vakıf olunan kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda kayıt altına alınarak mevzuattan doğan işlemlerin yürütülmesi, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve Meryem Gül Eren bünyesindeki yetkili kişiler tarafından gerekli işlerin yönetilebilmesi amacıyla, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kurum ve/veya kişilerle de amaçları ile sınırlı olmak ve amaçları için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilecektir.

3.1. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.2. Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

3.3. Klinik serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.4. Danışmanlık ve psikoterapi süreçleri doğrultusunda işlemlerin en doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personelleri ile,

3.5. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;

 

3.6. Psikolojik danışmanlık süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve bilimsel uygulama ve araştırmalarla literatüre katkı sağlanabilmesi amacıyla süpervizörle,

 

3.7. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde ilgili kişilerin hakları kaleme alınmış olup bu madde kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin ilgili kişilerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtmek isteriz:
  2. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  3. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  4. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklar konusunda ilgili kişiler taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Meryem Gül Eren) iletebilir ve ilgili kişiler için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirler.

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın (E-Mail Adresimiz: psikolojielika@gmail.com)

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?